Privatlivspolitik

Hos Advokat Suhr prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos Advokat Suhr, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

 1. Dataansvar

Advokat Suhr er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Advokat Suhr
CVR-nr. 33185596
Møllevej 15
4140 Borup

 1. Advokat Suhr som databehandler

I visse tilfælde er Advokat Suhr databehandler på vegne af vores klienter, fx hvis Advokat Suhr administrerer en whistleblowerordning eller stiller en elektronisk platform til rådighed, fx et elektronisk datarum. I tilfælde hvor Advokat Suhr er databehandler, agerer Advokat Suhr efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

 1. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Juridiske ydelser:
Hvis du er klient hos Advokat Suhr eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Vi kan efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i administration af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene oplysninger indhentet efter hvidvaskloven – identitetsoplysninger og oplysninger om forretningsforbindelsen – med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Oplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Udvikling af eksisterende eller potentielle klientforhold, mv.:
Vi kan ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at vedligeholde og udvikle eksisterende eller potentielle klientforhold samt vores forhold til samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, mv.

Vi kan i den forbindelse behandle oplysninger om navn, titel, virksomhed, adresse, telefonnummer, hvilke netværk du er en del af og i nogle tilfælde fødselsdag og jubilæer, mv. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt alene, hvis du vælger at give dem til os, fx via din mailsignatur, visitkort, mv. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra andre kilder, fx offentligt tilgængelige oplysninger fra din arbejdsgivers hjemmeside eller CVR.dk. 

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er Advokat Suhrs legitime interesse i vedligeholdelse og udvikling af ovennævnte relationer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Parter, modparter, repræsentanter og andre tredjeparter
Hvis du er part, modpart, repræsentant eller anden tredjepartsaktør i en sag Advokat Suhr behandler, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne bistå vores klient i den pågældende sag. 

Vi kan behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din relation til sagen og andre almindelige personoplysninger, der indgår i sagen, fx økonomiske oplysninger. 

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i som advokater at bistå vores klient med håndteringen af sagen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I visse tilfælde kan retsgrundlaget desuden være efterlevelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger om dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 og/eller oplysninger om dit CPR-nummer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1. Vi kan også behandle dine følsomme personoplysninger, hvis de er offentliggjort af dig selv og de er relevante for den sag, vi behandler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen.

I visse tilfælde anvender vi dine personoplysninger til at udsende klienttilfredshedsundersøgelser som følge af vores legitime interesse i at forbedre vores rådgivning og tjenester, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan altid framelde dig at modtage klienttilfredshedsundersøgelser ved at skrive til os eller ved at klikke på linket nederst i den e-mail, som du modtager.

 1. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, udbydere af klienttilfredshedsundersøgelser, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Advokat Suhrs vegne og i overensstemmelse med Advokat Suhrs instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til politiet, Skatteforvaltningen, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, parter, modparter, repræsentanter og andre tredjepartsaktører i sager samt eksterne samarbejdspartnere, fx undervisere.

I forbindelse med at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler os efter hvidvaskloven.

 1. Tredjelande

Advokat Suhr overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag. Det kan fx være aktuelt, hvis vi i forbindelse med rådgivning af dig er nødt til at inddrage eksterne såsom forbindelsesadvokater, finansielle rådgivere, andre rådgivere, banker, forsikringsselskaber for at kunne levere den ønskede rådgivning. Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at inddrage relevante udenlandske myndigheder mv. En sådan ad hoc-overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer vil vi sørge for, at der er et overførselsgrundlag, og du vil konkret blive informeret herom. 

 1. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker mail eller en kodebeskyttet fil (Word eller PDF-format).

 1. Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om f.eks. brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.

Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).  

Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse for Advokat Suhr er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt. 

Du kan ændre dine valg i relation til cookieplacering og tilbagekalde eventuelle samtykker ved at klikke på det runde ikon nederst til venstre på din skærm.

 1. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Vi opbevarer som hovedregel personoplysninger indsamlet i forbindelse med levering af juridiske ydelser, herunder oplysninger om parter, modparter, repræsentanter og andre tredjepartsaktører i sager, i ti år efter klientforholdets ophør, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.  

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i to år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Advokat Suhrs legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med udvikling af eksisterende eller potentielle klientforhold, opbevares så længe de er relevante for den eksisterende eller potentielle klientrelation og for en yderligere periode på op til seks måneder.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares i fem år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i fem år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 1. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Advokat Suhr er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 1. Kontakt

Skriv til info@advokat-suhr.dk – med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.